اینترنت ماهواره ای NASSAT ® DSNG، جریان را برای تولیداینترنت ماهواره ای برای تولید - DSNG | NASSAT ®

ماهواره تولید اینترنت - DSNG

NASSAT I + D + من تا به توسعه یک پروتکل ارتباطی خاص از طریق ماهواره انتقال / دریافت محتوای سمعی و بصری. مورد استفاده در تجهیزات تلفن همراه و یا حمل و نقل.

تمامی این ها به خدمات حرفه ای، انتقال ثبات، عدم تاخیر بدون رزرو.

راه حل های تولید خاص - DSNG

وی با اشاره خودکار سیستم تلفن. ویژگی ها:

موبایل اینترنت نوار ماهواره ای

سیستم حمل و نقل. ویژگی ها:

حمل و نقل شاخه اینترنت ماهواره ای

پشتیبانی فنی


نمونه ای از یک طرح ارتباط ماهواره نمونه ...

ماهواره طرح اینترنت DSNG