برخی از راه حل های مجتمع
تجهیزات و حامل

گروه NASSAT Satcom

کوبهام

Cobham

هوا-زمین-دریای-نظامی

INetVu

INetVu

خانه

EPAK

عملکرد بالا Maritima

SES

توانایی فضای - O3b